کردیت مربوط به خرید خانه نخست یا خانه اولی – لاین 31270 Home Buyer Amount

اگر شخصی (یا همسر وی) خانه‌ای را خریداری کند برای آن سال در صورت وجود شرایط می تواند از کردیت خرید خانه نخست (در صورت وجود شرایط) استفاده کند. سقف رقم قابل استفاده برابر با 5 هزار دلار می باشد و از آنجایی که این یک کردیت فدرال هست در نرخ 15 درصد (ضریب کردیت) ضرب می شود و بیشترین مبلغ کردیت قابل استفاده برابر با 750 دلار می گردد (یعنی 5000 دلار ضرب در 15 درصد نرخ کردیت). یعنی رقم قابل استفاده حداکثر ۵،۰۰۰ دلار و کردیت قابل استفاده حداکثر ۷۵۰ دلار می باشد.

شخص خریدار می تواند از همه کردیت به تنهایی استفاده کند و یا آنرا با همسر وی بصورت دلخواه استفاده کند ولی مجموع مقدار قابل استفاده همان 5 هزار دلار می باشد.

این یک نوع کردیت نان ریفاندبل است. یعنی باعث کاهش بدهی مالیاتی می شود و لزوما سبب برگشت پول نمی گردد.

برای استفاده از این کردیت بایستی خانه خریداری شده ویژگیهای خرید «خانه نخست» را داشته باشد. برای این منظور سی آر ای اینگونه ویژگی خرید خانه نخست را اعلام کرده است که:

اول) شخص نباید در خانه دیگری که شخص یا همسرش مالک آن بوده باشد در سال خرید خانه یا در چهار سال پیش از آن سکونت داشته باشد. یعنی به عبارت دیگر «خانه اولی» در 5 سال گذشته باشد. (با احتساب سال خرید خانه)

دوم) همچنین خانه خریداری شده باید یکی از خانه های قابل قبول باشد.

چه خانه هایی قابل قبول هستند؟
تقریبا تمام خانه هایی که قابل سکونت باشند. البته خانه باید به نام شخص یا همسر وی باشد و در کانادا قرار داشته باشد که هم شامل خانه‌های ساخته شده موجود و هم خانه‌های در حال ساخت می باشد. این موارد خانه‌های قابل قبول هستند:

• single-family houses
• semi-detached houses
• townhouses
• mobile homes
• condominium units
• apartments in duplexes, triplexes, fourplexes, or apartment buildings

همچنین بایستی قصد سکونت در خانه خریداری شده حداکثر در فاصله یکسال پس از تاریخ خرید وجود داشته باشد (یا فردی با دیس ابیلیتی که وابسته به شخص خریدار باشد در آن سکونت کند). یعنی خرید خانه نخست به قصد اجاره دادن آن خانه و نه سکونت خود صاحبخانه، شامل این کردیت نخواهد شد.

خرید خانه نخست و افراد کم توان
اگر فرد خریدار مشمول کردیت کم توانی (دیس ابیلیتی) باشد یا اینکه خانه‌ای را که خریداری می شود برای استفاده یکی از افراد وابسته به شخص، خریداری شود که آن فرد وابسته دارای کردیت دیس ابیلیتی است، در آن صورت نیازی نیست که این خانه، خانه اولی باشد. به شرط اینکه خرید خانه برای این انجام شده باشد که فرد کم توان از آن استفاده کند و برای دسترسی بهتر وی و در جهت رفع نیازهای وی باشد. فرد کم توان (ناتوان) باید در سال خرید خانه، مشمول کردیت کم توانی باشد.

نکته های پایانی

  • اگر خرید خانه توسط دو یا چند نفر بصورت شراکتی انجام شود، مجموع رقم قابل استفاده توسط شرکا نمی تواند از 5 هزار دلار بیشتر گردد. چگونگی تقسیم رقم به توافق شرکا بستگی دارد.
  • اگر سهمی از شرکتهای تعاونی مسکن را خریداری کنید که به شما اجازه «مالکیت» یک واحد مسکونی را بدهد باز هم در آن صورت می توان از این کردیت و مقدار خانه اولی استفاده کرد ولی چنانچه این سهم خریداری شده به شما تنها اجازه «سکونت» در مجموعه و نه «مالکیت» را بدهد، نمی توان از این مقدار و کردیت خانه اولی استفاده نمود.

این کردیت خرید خانه نخست (HDA) با پلن خرید خانه نخست از RRSP متفاوت می باشد. برای آشنایی با پلن خرید خانه نخست از RRSP روی این لینک کلیک نمایید.

@TaxCanada

برای اطلاعات بیشتر می توان به سایت سی آر ای مراجعه نمود.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required