دونیشینها (Donations) یا کمکها به خیریه ها 🤝🕌⛪🤝 و مزایای مالیاتی آن:

(در اینجا اعتبار مالیاتی، برگشت مالیاتی و تکس کردیت همگی به یک معنا بکار رفته اند).

در این بخش تلاش می شود به برخی نکات کلیدی مربوط به دونیشنها بطور کوتاه پرداخته شود. دونیشنها دارای برگشتهای مالیاتی (Tax Credit- Non Refundable) با نرخهای نسبتا بالایی می باشند. یعنی بسته به شرایط می توانند باعث کاهش قابل توجه مالیات پرداختی شما در آن سال گردند. البته چنانچه درآمد شما به اندازه کافی بالا نباشد ممکن است نتوانید از مزایای این کردیت در همانسال استفاده کنید، ولی باز هم در این شرایط می توانید تا 5 سال پس از دونیشن از مزایای آن استفاده کنید.

دونیشن در کانادا
دونیشن در کانادا و تاثیر مالیاتی

نرخ اعتبار یا برگشت مالیاتی دونیشن ها (به چریتی) چقدر است؟ (Tax Credit Rate)

نرخ برگشتی مالیات فدرال و استانی کمی با هم متفاوت است. هر دو برای ارقام کمتر از 200 دلار و ارقام بیش از 200 دلار (در مجموع) نرخهای متفاوتی دارند که در زیر بصورت خلاصه می آید. (2016 و 2017)

– دولت فدرال برای 200 دلار نخست 15% کردیت در نظر می گیرد و پس ازآن از نرخهای کردیت 29 و 33% یاد می کند. 29% حالت معمول است و 33% نرخی جدید است که از سال 2016 گذاشته شده است و برای درآمدهای مالیات پذیر بالاتر از 200 هزار دلار در سال می باشد.

– دولت آلبرتا برای 200 دلار نخست 10% تکس کردیت در نظر می گیرد و برای مبالغ پس از 200 دلار از نرخ 21% استفاده می کند.

– دولت انتاریو این نرخها را به ترتیب دارد (5.05 % و 11.16%)

یعنی برای نمونه چنانچه کسی در سال 2017 در آلبرتا 200 دلار کمک کرده باشد و درآمد مالیاتی اش به در سال 2017 برابر با 50.000 دلار باشد می تواند با ارائه رسیدهای کمکهای خیریه اش به ترتیب 30 دلار و 20 دلار (مجموعا 50 دلار) از مالیات پرداختی به دولت فدرال و آلبرتا بکاهد.

چنانچه کمکهای وی در سال 2017 بجای 200 دلار برابر با 1000 دلار باشد مبلغ کاهش مالیاتی وی به ترتیب برابر با 262 و 188 دلار برای فدرال و آلبرتا و در مجموع 450 دلار می باشد. یعنی 200 دلار نخست با نرخ 25 درصد (15 درصد فدرال و 10% آلبرتا) و 800 دلار بعدی با نرخ 50 درصدی (29 درصد فدرال و 21% آلبرتا) محاسبه می گردد.

تا چه مقدار می توان دونیت کرد؟

بطور کلی برای دونیشن های نقدی می توان تا 75 درصد درآمد خالص را دونیت کرد. یعنی چنانچه درآمد خالص شخصی برابر با 80 هزار دلار باشد تا رقم 60 هزار دلار آنرا می توان در آن سال نقدا دونیت کرد. اگر کسی بیش از این مقدار (75 درصد درآمد خالص) را دونیت کند یا نتواند از اعتبار مالیاتی دونیشن خود در آن سال استفاده کند، می تواند از برگشت مالیاتی آن در سالهای بعدی استفاده کند (تا 5 سال).

سوپر کردیت در مورد مزایای مالیاتی چیست؟ (First Time Donor’s Super Credit, FDSC)

در حالات نسبتا خاص می توان از یک نرخ کردیت اضافه 25 درصدی نیز بهره برد ، بدین ترتیب که برای ١٠٠٠ دلار اول دنیشن، افزون بر کردیت های گفته شده، می توان از 25% کردیت اضافه نیز، به شرط داشتن دو مورد زیر به طور همزمان،استفاده کرد :
– پس از سال 2007 نه خود فرد و نه همسر وی از اعتبار یا کردیت مالیاتی دونیشنها به خیریه ها (اعتبار مالیاتی کمک به خیریه ها) استفاده نکرده باشد.
– فقط در سالهای مالیاتی 2013 تا 2017 می توان از آن استفاده کرد. (یعنی سال 2017 آخرین سال استفاده از این کردیت بوده است) و کسانی که در آن سالها دونیت داشته اند به شرط داشتن شرط اول می توانند از این کردیت استفاده کنند. این یک اعتبار مالیاتی برای دولت فدرال می باشد.

برای نمونه اگر شخصی در استان آلبرتا در سال 2017 مبلغ 200 دلار به یک چرتی دونیت کرده باشد مبالغ کردیت مالیاتی وی به صورت زیر است:
– فدرال: 200 * 15% = 30
– آلبرتا: 200 * 10% = 20
– سوپر کردیت فدرال: 200 * 25% = 50 دلار (در صورت داشتن شرایط گفته شده)
و در کل 100 دلار (30 + 20 + 50) می تواند برگشت مالیاتی داشته باشد.

اگر شخصی دیگر 1000 دلار دونیشن به یک خیریه درسال 2017 در آلبرتا داشته باشد می تواند چنین برگشت مالیاتی را انتظار داشته باشد:
– فدرال : 200* 15% + 800 * 29% = 262 دلار
– آلبرتا: 200 * 10% + 800 * 21% = 188 دلار
– سوپر کردیت فدرال: 1000 * 25% = 250 دلار (به شرط داشتن شرایط گفته شده)
جمعا 700 دلار برگشت مالیاتی به ازا 1000 دلار دونیشن به خیریه در سال 2017

برای اطلاعات بیشتر می توانید به این لینک در سایت سی آر ای مراجعه نمایید.

توجه: این مطالب صرفا جنبه آموزشی کلی دارد و قابل استناد برای تصمیم گیری و یا استفاده در دادگاه ها نمی باشد و پیش از هر گونه تصمیم گیری نیاز به مشاوره با کارشناسان شرکت دارد. می توانید با شماره های زیر با ما در تماس باشید. 

587-889-8184  و یا 8482-889-587

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required