ماموریت شرکت حسابداری اس اند می:

«کمک به کارآفرینان و صاحبان بیزینسهای کوچک و متوسط در تصمیم گیریهای بهتر از راه ارائه اطلاعات به موقع، درست و سودمند مالی درباره شرکت و بیزینس آنها»

ما برای رسیدن به این ماموریت اصلی، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی بیزینس کارآفرین یا مدیر شرکت، و بر اساس قوانین موجود، اطلاعات سودمندی را درباره شرکت شما به شما ارائه می کنیم. با اینکار شما می توانید تاثیرات مالی تصمیمات خود را بهتر درک نمایید و تصمیمات بهتری بگیرید.

ماموریت شرکت حسابداری اس اند می
ماموریت شرکت حسابداری اس اند می

برای این منظور می توانید با خدمات ما نیز آشنا گردید.